• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Структура учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування Мшанецького НВК

Практика стверджує: бути дитиною важко. Це велика, складна, безперервна робота — рости, відкривати світ, пізнавати людей, учитися любити.

Значні наші біди з дітьми від того, що ми не розуміємо, не поважаємо, не відчуваємо цієї складності. І часто залишаємо їх один на один з великим світом, який вони ще не встигли зрозуміти.

Якими нас хочуть бачити діти?

«...Нам зараз потрібен вчитель з відкритим серцем, якому близькі наші проблеми і болі...»

«Якщо вчитель — товариш, довіряє нам, підтримує нас у важку хвилину, не принижує нашої гідності, то такий вчитель не забувається ніколи...»

( Із учнівського твору)

Суверенна незалежність Української держави зумовлює но­вий підхід до організації, змісту і методів виховання молодого покоління. Розбудова самостійної держави потребує формуван­ня якісно нової людини, з врахуванням тих невідкладних за­вдань, які розв'язує наша держава відповідно до нових запитів та інтересів суспільства.

Формування особистості сьогодні - це процес докорінної зміни її свідомості та самосвідомості як однієї з провідних умов ліквідації старих форм життя і творення нового світу Воно не­розривно пов'язане із відродженням нації, демократизацією та гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування на­роду.

Виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка б змогла розв'язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не тільки виживання, а й прогрес нації.

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.

Ми бачимо в учнівському самоврядуванні основу набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінсь­кої діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колектив­ного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироб­лення, прийняття і виконання рішень.

Активна участь в діяльності учнівського самоврядування мож­лива тільки тоді, коли школяр усвідомлює її суспільну значимість, правильно оцінює свої можливості та здібності, зміст тієї конкрет­ної роботи і тих функцій, які на нього покладаються.

Самоврядування важливо будувати на засадах гуманізму і соціальної рівності, утвердженні стосунків взаємоповаги, корект­ності, співробітництва між дорослими і дітьми.

При правильній організації учнівського самоврядування шко­лярі привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, створюються якісно нові стосунки, уміння і навички управлінської діяльності.

Надіємось, що розуміння і засвоєння процесу організації уч­нівського самоврядування в школі допоможе вийти на логічну, послідовну і цілісну побудову виховного процесу в школі.

В практиці роботи навчально-виховних закладів використовуються різні структури самоврядування:

Учнівський парламент, учнівський комітет, шкільна президентська республіка. Учнівська рада, рада організаторів шкільного життя, великі ради шкільних справ, козацька республіка. Структура самоврядування гнучка варіативна. Вона залежить від традицій школи, інтересів і запитів дітей,

можливостей педагогічного та учнівського колективів та інших факторів.

Для кожного навчально-виховного закладу відкривається простір для народження різних ідей, експериментів, досліджень. Головне в організації самоврядування - не залежно від того, якою є його структура, через широко розвинуту систему своїх органів включити учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність ко­лективу, суспільства. Організовуючи роботу в цьому напрямку, ва­жливо пам'ятати, що діяльність школярів має бути соціально цін­ною і значущою; включаючи елементи гри і романтики, спира­тися на їх ініціативу, творчість і самодіяльність.

Організація педагогічної діяльності, що грунтується на са­моорганізації й самоврядуванні, дає широкий простір для спра­вжнього виховання особистості.

Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки від демократизації шкільного життя.

Справжній демократизм можливий за таких умов:

- постійний розвиток самого шкільного колективу, в якому учні є дійсними господарями;

- створення в шкільному колективі морально-психологічної атмосфери, яка б сприяла виявленню й розвитку потенціальних можливостей кожної особистості;

- "переведення" у виховному процесі кожного учня з позиції об'єкта в позицію суб'єкта виховання;

- змінюваність лідерів учнівського самоврядування, коли всі почергово виконують функції як організаторів, так і виконавців;

- суворе дотримання принципу представництва первинних колективів у загальношкільних органах;

- можливість реального вибору керівників будь-якого орга­ну учнівського самоврядування на альтернативній основі;

- періодична звітність виховного активу перед своїм колек­тивом, широка гласність його роботи;

- самостійне, виходячи з потреб школи, її типу і традицій, визначення членами шкільного колективу завдань, змісту й ор­ганізаційних форм самоврядування.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

МІНІСТЕРСТВА

ПРАЦІ ОСВІТИ МИЛОСЕРДЯ ДИСЦИПЛІНИ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЇ СПОРТУ

Завдання учнівського самоврядування

1. участь у розробці плану роботи на навчальний рік;

2. підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань;

3. забезпечення порядку в школі, організація чергування в закладі;

4. організація дозвілля на перервах;

5. проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;

6. організація роботи із збереженням шкільного майна;

7. організація роботи із благоустрою території школи;

8. контроль за відвідуванням учнями школи;

9. заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

10. проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Вибори Президента школи проводять за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

3. Вибори Президента школи є загальним: право обирати мають учні 5-11 класів школи.

4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 14 років і який є учнем школи.

5. Вибори Президента школи є рівним: кожен виборець має 1 голос.

6. Голосування на виборах є таємним.

7. Право висування кандидата в Президенти школи має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у президенти.


РОБОТА МІНІСТЕРСТВ

Міністерство дисципліни і порядку - це група, до якої входять учні, що добре вчаться, допомагають однокласникам, дають їм консультації з окремих предметів, а також слідкують за дисципліною у школі та відвідуванням уроків дітьми, контролюють чергування учнів по школі.

Міністерство культури - організовує дозвілля школярів, тематичні вечори та тижні.

Міністерство інформації - організація інформаційно - просвітницької роботи серед учнів через шкільну пресу, телебачення.

Міністерство освіти - контроль за навчанням учнів, проведення конкурсів, турнірів, пропаганда досягнень учнів у навчанні.

Міністерство спорту - залучення дітей, підлітків до участі в спортивних секціях, організація спортивних заходів.

Міністерство праці – підготовка школярів до господарсько – трудової діяльності.

Міністерство милосердя - піклування про молодших школярів, допомога одиноким літнім людям, інвалідам, проведення доброчинних заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 1653

Коментарi